- Terms

1. Προοίμιο

1.1 Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου (εφεξής «Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της εταιρίας με την επωνυμία «.....................» (εφεξής «Εταιρία») και είναι προσβάσιμος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.papachristoupublicnotary.com (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

1.2 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και η εθνική, κοινοτική και διεθνής νομοθεσία που σχετίζεται με το Διαδίκτυο δεσμεύουν όλους τους χρήστες (επισκέπτες ή/και μέλη) του Διαδικτυακού Τόπου. Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του στο Διαδικτυακό Τόπο.

1.3 Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου.

2. Τροποποιήσεις

2.1 Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

2.2 Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί παρεχόμενες υπηρεσίες, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

2.3 O χρήστης ενημερώνεται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.

3. Περιορισμός ευθύνης

3.1 Η Εταιρία, ή τρίτοι συνεργάτες αυτής, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

3.2 Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η Εταιρία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών.

3.3 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό Τόπο δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Εταιρία, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/μέλους και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρίας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως αυτοκινήτων κ.λπ.). Η Εταιρία αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του Διαδικτυακού Τόπου. Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

3.4 Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) ή/και αγγελιών που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στον Διαδικτυακό Τόπο. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

3.5 Η Εταιρία, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του διαδικτύου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες, πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

4.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του περιεχομένου αυτού από τον χρήστη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Όλα τα απορρέοντα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

4.2 Βάσει του Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και των σχετικών διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου.

4.3 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, της Εταιρίας καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

5. Σύνδεσμοι

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

6. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την περιήγηση στον ιστοτοπό μας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

7. Σχετική Νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:
- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)
- Οδηγία 2002/58/ΕΚ
- Σχετική ελληνική νομοθεσία εφαρμογής τους στην Ελλάδα

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.

9. Σχετικά με τον Διακομιστή του ιστότοπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

- Επικοινωνια

Καλέστε μας

Τηλέφωνο 210 3805287

Διέυθυνση

Zoodochou Pigis 3
10678
Athens Greece