- Privacy Policy

Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα.

1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν οι χρήστες/επισκέπτες, προκειμένου να εγγραφούν ως μέλη του Διαδικτυακού Τόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 6.1 ανωτέρω, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό εγγραφής του χρήστη ως μέλους.
Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν γνωστοποιούνται, δεν δημοσιεύονται και δεν εκχωρούνται σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/μελών του Διαδικτυακού Τόπου. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/μελών του Διαδικτυακού Τόπου δεν είναι με κανέναν τρόπο δημοσίως προσβάσιμα.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής οι έννοιες που αναφέρονται ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ).

Συλλογή δεδομένων

Για επεξεργασία συλλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:
1. στοιχεία επικοινωνίας, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Τρόπος συλλογής Δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο www.papachristoupublicnotary.com.

Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Τα Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αφορούν τους κατωτέρω σκοπούς:
1. την ανταπόκριση σε αιτήματα
2. την εξυπηρέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων
3. τη συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση
4. την ταυτοποίηση και την επικοινωνία με πελάτες σε οποιοδήποτε στάδιο της συναλλακτικής σχέσης
5. την ενημέρωσή σχετικά με νέες υπηρεσίες που παρέχει το www.papachristoupublicnotary.com, καθώς και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του Πελάτη και των περαιτέρω επιθυμιών ή προτιμήσεων αυτού με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Η συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν συναίνεσης ή εάν ο νόμος το επιτρέπει. Νόμιμος λόγος επεξεργασίας πέραν της συναίνεσης του Υποκειμένου συνιστά η εκτέλεση σύμβασης ή η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση και όποιοι άλλοι λόγοι προβλέπονται, καθώς και την εθνική νομοθεσία.

Τόπος της Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση αν τα δεδομένα διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα, τότε θα υπάρχει μέριμνα ώστε η διαβίβαση να γίνεται σε χώρα για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων και ότι ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας αυτών.

Τα δικαιώματά Πελατών /Υποκειμένων

Ο Πελάτης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα:
1. πρόσβασης στα δεδομένα του, ζητώντας και λαμβάνοντας πληροφόρηση για τα δεδομένα που τον αφορούν
2. διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν προσκομίζοντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία
3. περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του
4. εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων του
5. διαγραφής των δεδομένων που τον αφορούν.
Απάντηση σε κάθε νόμιμο αίτημά θα δίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημέρων από τη λήψη του, εκτός αν, λόγω των συνθηκών, απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει πρότερη ενημέρωση. Δεν υφίσταται υποχρέωση ανταπόκρισης σε αίτημα Πελάτη για περιορισμό, εναντίωση στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων του, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντος, νομίμων δικαιωμάτων ή τη συμμόρφωσή με έννομες υποχρεώσεις της carwall.gr, του Δικτύου των συνεργαζόμενων Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων, Αντιπροσώπων και Συνεργατών και των Εργοστασίων παραγωγής εκάστου οχήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας DPO

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
www.papachristoupublicnotary.com
Ζωοδόχου Πηγής 3 106 78 Αθήνα Αττικής
email. dpo@papachristoupublicnotary.com

1.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί τα στοιχεία του τηρούμενου από αυτή αρχείου σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από τον Διαδικτυακό Τόπο υπηρεσιών. Στοιχεία του τηρούμενου αρχείου προσωπικών δεδομένων δύνανται να διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή δικαστική απόφαση.

1.3 Η Εταιρία δηλώνει ότι ανήλικοι δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη του Διαδικτυακού Τόπου. Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται.

1.4 Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Cookies

Στον Διαδικτυακό Τόπο χρησιμοποιούνται cookies για την εύρυθμη λειτουργία του και τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζεται η προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη/χρήση μέσω των cookies.
Ο επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται μέσω του browser σχετικά με τη χρήση cookies και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα την αποδεχθεί ή όχι. Ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και σε περίπτωση μη αποδοχής αυτής, ο επισκέπτης/ χρήσης δεν θα έχει πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες.

- Kontakt

Our Location

Zoodochou Pigis 3
10678
Athens Greece